0908.328.579

Thuốc trừ mối Mythic 240SC

340.000  215.000 

Xử lý định kỳ phòng mối và cho khu vực có áp lực gây hại thấp.

Xử lý phòng mối công trình xây dựng và khi đã có mối gây hại.

.
.
.
.