0908.328.579

Chống Mối Cho Nhà Mới Xây

Chống Mối Cho Nhà Mới Xây là phương thức xử lý mối bằng dung dịch thuốc nước hoặc thuốc bột hoặc lưới thép, nhằm phòng chống mối xâm nhập từ dưới lên trên công trình, từ ngoài vào trong công trình.

.
.
.
.